Novena to Infant Jesus in Kannada

Please download the font to your fonts directory and refresh the page.

 Download Now


vzsg ivU ã x


Ug : vzsg ivAi
Jg: P̽UV rPƽ

Ug:
Jqɩqz AiPV x:
ĺ jz ̼AP PPAi, g vAi, PjAiĪg, v Czsg, DAiĪ, APAi ê:

Jg:

U \ F Agvê.  ê U qzPngĪ \ P gUUV AzU \ zêjU vê.  vzsg ivAi \ wvê.  wAiģ vg \ JAzAU U ê iqvêAz \ Pg U Pgvg \ zsz Aiw߸vêAz \ Uݣ iqvê.

Ug:
vzsg ivAi, zêg ĺ QAiļg, U F J gzU qz Pr:

Jg:
zU dĸ QAiģ \ s Aiøī t wAiģ \ v gt Prj.  AU Ī \ v P Pgt¹j.

Ug: 
vzg ivAi:

Jg: 
UV yj

Ug:
Pvgz AiøQg, v P jAiĪg rAiAzP UAi Avz P JA Hj qz zĪ igAsz g zPgV irj.  vzsg ivAiģ E gɢgĪ Cg P̼z xAiģ FU zAiĬAz Dj.  vP PvdvAiģ CAVPjj.

Jg:
vzg vAi\ Qۥjvz Ī \ PV PgAiwzê.  fëvg AgPPg \ gtz CAiİgĪjU\ QzAiPg ê.  Ī z\ õV zsAi Aiz\ gtz üAiĮ U ðg.  Ī\ sgAi DVz.  zsz MqwAi \ PV PgzUɯ \ U Ai irj.  Ī \ GZjĪzg ivP \ vȥۯVggɪ.  ê v Dzsg ivAiAz\ vz fêz \ PۥrĪɪ.

Ug: 
AiQP CAiUUV yt:

Jg:
vzsg ivAi \ Cjv APɬAz Az tPj \ AiĪ qvê.  wz PPtU \ TgV iqw۪.  CdAiU \ APlPgz Av AiU \ fêz fUĥAiģ vgw۪.  J PqUAz \ Jqg vqgU Jzjwzê.  N Pgu vAi \ ï gPVj.  CPvU UĤ \ PUAz gĪir \ Cx P֢Az vƼPAz \ zêg av۪zg wAz \ vAz \ CU߯ PƼ \ Ai irj.  F gzU\ Az PüwgĪz \ N vzsg ivAi \ AiUvAi tAz \ Dzg w \ v QAi PȥɬAz  \ Püwzê.

Ug:
g PêPV yt

Jg:
N Pvg, jg ãvɬAz ã qĪ \ êPg rj.  ê ȶֹz DvUU \ Gģ rj. PPtUAz WV UtA  \ CgUsU PtĪAvU.  Pv Qg SAvg \ yvê, Dģ.

s

Ug:
E jgĪ ɮg z CjPAiģ iqt.

Jg:
N vzsg ivAi \ gzsjv \ Gzg UtAi \ zêg U zAiĥgĪ  \ P gU UzV PqĪg ê.  ê U AP.   wAi vAi \ FQ qĪ U .  PgU gPu Ez.  P̼ \ wsjvz vAi \ Dzjj.  AgPuAiİ U \ Aii sAiĪ E.  ê AiøQjAz \ PAiģ qzPqwj.  Aiøīq MAzVgĪ QAi Az \ JAx gQAi gz.  PĪigg zgg Dz \ Qg U wå Pq gĪU \ ê gīgA jP Vz.  zsAi Aiz \ AiĪ qAiĮ Cq ir \ Dv Pz PƼɪA sAi Vz.  N vzsg ivAi \ UU PAiģ U \ CAvz gU Qg wAiİ \ ׬AgĪ sU \ PĪigjAz U qz Prj.

Ug:
(U Za) Pvgz AiøQg ö zsz, Pq , U zj vj AzAi, U PVg AzAi, Dê ïAi EgĪgU. 

P zêgz v, v v vvg Dêz ï Ez Az z ɮ.

Jg: 


eAi PAi

Ug:
Pvg q Eg:

Jg: 
qAi Eg.

Ug:
P jAiĪg dz Aiø Qg SAvg i PĮ gQz zêg Dê:

Jg: 
Dģ.

Ug:
fêzvg P jAiĪg SAvg qɪ DPAi DAiz z ĪAv iq:

Jg: 
Dģ.

Ug:
jAiĪg guAiģ DAzAz PAqqwgĪ   DzswP gU, VAi AsAiģ qAiĪAvU:

Jg: 
Dģ .

Ug:
Pgz v   v v vvg Dê:

Jg: 
Dģ.

Ug:
V , Qg Aw v w g:

Jg: 
zêjU Pvdv .

BACK


^TOP

© 2006. St. John the Baptist Church

 You are visitor No :

COURTESY : Business Online, Bangalore